Terug naar nieuwsoverzicht
21/04/22

Kabinet verdubbelt offshore wind in Nederland: Routekaart 2030+

Vanwege toegenomen behoefte aan duurzame energie voor de energietransitie, worden de geplande doelstellingen van 11,5 GW wind op zee tot 2030 nog eens verhoogd met 10,7 GW. Dat is ongeveer 75% van onze huidige elektriciteitsbehoefte. Hiermee levert windenergie op zee een belangrijke bijdrage aan het halen van de verhoogde klimaatdoelstelling van 55% minder CO2-uitstoot.

Nieuwe gebieden voor extra wind

In het Programma Noordzee 2022-2027 is ruimte op de Noordzee gevonden voor deze extra windenergie. Twee daarvan liggen in het verlengde van IJmuiden Ver en daarmee in ons ‘achterland’. Bij het aanwijzen is zorgvuldig gekeken naar belangen op de Noordzee zoals scheepvaart, visserij, natuur, gaswinning en defensie. De planning van de uitrol is niet exact maar naar verwachting ligt de nadruk rond 2026-2030.

Extra ruimte voor waterstof?

Er is daarnaast nog ruimte beschikbaar voor ca. 6 GW wind op zee die nu nog niet, maar op een later moment gebruikt kan worden. Naast turbines voor elektriciteitsproductie wordt ook gedacht aan het inzetten voor turbines die direct waterstof produceren. De infrastructuur voor die daarvoor nodig is, is op deze afstand gunstiger dan kabels.

Infrastructuur en Klimaatfonds in voorbereiding

Het ministerie van Economische Zaken is al gestart met de uitrol van deze plannen. Zo zijn de benodigde procedures om de elektriciteit aan land te brengen en op het elektriciteitsnet aan te sluiten in gang gezet. Voor de zomer wordt er besloten over een Klimaatfonds van € 1,69 miljard. Het fonds wordt ingezet voor scheepvaartveiligheid, verduurzaming en aanpassing van de visserijsector, versterking en bescherming van het Noordzee-ecosysteem.

Huidige Routekaart volop in aanbouw

In de huidige Routekaart 2030 zijn ook nu volop activiteiten. Hollandse Kust Zuid van Vattenfall is in aanbouw. De turbines zijn al onderweg voor installatie. Voor Hollandse Kust Noord is Crosswind volop aan het voorbereiden. Tennet is vergevorderd met het ‘het stopcontact’ voor Hollandse Kust Noord en bij Wijk aan Zee bezig met het leggen van kabels naar land en het transformatorstation.  

Nieuwe tenders 2022 en 2023

Inmiddels staan de tenders voor twee Hollandse Kust West tot 12 mei open. Na de zomer wordt bekend gemaakt wie de gunning krijgt. De verwachting is dat RVO het tijdstip voor de tender voor IJmuiden Ver niet lang daarna zal publiceren. Dus de komende jaren zijn er dus volop activiteiten voor onze kust!

Bron: RVO